بررسي رابطه آموزش موسيقي سنتي بر هويت ملي


مقدمه و هدف پژوهش: هنر، به عنوان يکي از مظاهر فرهنگي، بايد جز زندگي افراد باشد و ارزش هاي اساسي را کيفيت شرطي دهد. هدف پژوهش حاضر نيز اين است تا نشان دهد آموزش موسيقي سنتي به عنوان يک از مظاهر فرهنگ خودي بر ارتقا سطح هويت ملي تاثيرگذار است. در اين تحقيق هويت ملي، در ابعاد زبان و ادبيات فارسي، سرزمين، اجتماعي، ميراث فرهنگي و تاريخ در نظر گرفته شده است، اما محقق خود از اين امر آگاهي دارد که موسيقي سنتي به عنوان يکي از مولفه هاي مهم در حيطه ابعاد هويت ملي است، و در بعضي از تحقيقات به عنوان يک مولفه در بعد ميراث فرهنگي در نظر گرفته شده است و مسلما آموزش آن تاثير به طور مستقيم بر تقويت هويت ملي اثرگذار است، ولي محقق سعي بر اين دارد تا نشان دهد که ديگر بعدهاي هويت ملي به واسطه محتواي انضمامي موسيقي سنتي ارتقا پيدا کرده و آموزش موسيقي سنتي بر ديگر بعدها هم تاثيرگذار است.
روش پژوهش: در اين تحقيق متغير وابسته پس از وقوع بررسي شده و امکان دست کاري متغير مستقل وجود ندارد، لذا تحقيق پس رويدادي بوده، از نظر روش علي – مقايسه اي است. گردآوري اطلاعات از روش کتابخانه اي و پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق، دو گروه دانشجويان کارشناسي نوازندگي در ساز ايراني و جهاني دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است و روش نمونه گيري هدف دار قضاوتي است.
يافته ها: نتايج حاصل از اين تحقيق نيز تاکيد به اين دارد که آموزش موسيقي سنتي تاثير به سزايي در تمامي بعدهاي هويت ملي به ويژه در بعدهاي اجتماعي و ميراث فرهنگي داشته و اختلاف معنادار وجود دارد و گروه مورد مقايسه، فرضيه تحقيق را مورد تاييد قرار مي دهد.
نتيجه گيري: آموزش موسيقي سنتي مي تواند به جز ارتقا بعد ميراث فرهنگي به عنوان يکي از شاخص هاي هويت ملي در تمامي ابعاد آن نيز تاثيرگذار باشد.

مجله هنری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما